Fiscale emigratie

Indien u voornemens bent te gaan emigreren of al geëmigreerd bent kunt u te maken krijgen met instanties als de belastingdienst, zowel in het nieuwe woonland als in het land van vertrek.
Er spelen dan enkele fiscale problemen zoals woonplaats, vestigingsplaats van uw onderneming, internationale verdragen en de wetgeving uit het land van vertrek en van uw nieuwe woonland.

Zorgvuldigheid is gewenst. De belastingdienst kan bij een vermoeden van belastingfraude niet alleen aanslagen en boeten opleggen, maar ook de Officier van Justitie inschakelen die vervolgens kan besluiten om de FIOD een strafrechtelijk onderzoek te laten opstarten. Meestal loopt het zo'n vaart niet, maar voorzichtigheid is wel gewenst. Maak een goede afweging of u niet toch slechts na pensionering langere vakanties wenst of dat u daadwerkelijk het land metterwoon (definitief ergens anders gaan wonen) wilt verlaten. Zorg voor een goede fiscale afsluiting in het land van vertrek en meldt u aan bij de nieuwe fiscale autoriteiten. Fiscale ondersteuning zal, gezien de ingewikkeldheid van de problematiek, geen overbodige luxe zijn.

Advisering tijdens emigratie geschiedt vaak door diverse advieskantoren in het vestigingsland en in het land van vertrek. De afterservice komt hierbij vaak minder aan bod. Hierbij bedoel ik de verplichtingen die men zich oplegt bij een fiscale emigratie. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Een echtpaar besluit na een werkzaam leven te emigreren naar Spanje of Zwitserland of naar een ander land waar het goed toeven is. Vaak wordt dan een land uitgekozen waar niet alleen het klimaat vriendelijk is maar waar ook het fiscale klimaat aantrekkelijke kanten heeft. Het land metterwoon verlaten is echter iets anders dan een lange vakantie. Een emigratie wordt dan ook soms rooskleuriger gepresenteerd dan het uiteindelijk blijkt te zijn. Indien een tweede huis in Nederland wordt aangehouden en de verblijven in Nederland zijn meer dan incidenteel, dan kunnen er problemen ontstaan omdat de belastingdienst het standpunt in kan nemen dat er geen emigratie heeft plaatsgevonden en dat Nederland het woonland is. Met name indien er familie achterblijft blijkt Nederland toch aantrekkelijker dan op het eerste ogenblik werd aangenomen. Bijvoorbeeld als men de kleinkinderen wil zien opgroeien.

Indien de belastingdienst besluit onderzoek in te stellen naar de woonplaats of naar de vestigingsplaats van een rechtspersoon kunnen onvolkomenheden naar voren komen. De belastingdienst, of in sommige gevallen de FIOD, kan de fiscale woonplaats ter discussie stellen. De gevolgen zijn verstrekkend. De belastingdienst zal proberen het gehele wereldinkomen in Nederland te belasten, ondanks dat heffing mogelijk reeds in een ander land heeft plaatsgevonden. Zo'n onderzoek van de belastingdienst is uitgebreid en belastend. Uw gehele privésituatie wordt beoordeeld en nagetrokken. De belastingdienst zal pogen vast te stellen waar u elke dag in bijvoorbeeld een periode van vier jaar bent geweest. Ook zullen alle uitgaven nagetrokken worden en zal gepoogd worden het sociale, economisch of maatschappelijke element met Nederland te linken. Dit is niet iets om vrolijk van te worden.

Om hier adequaat op te kunnen reageren, dient een tegenonderzoek te worden ingesteld. Ook zo'n onderzoek is belastend.

Het moge duidelijk zijn dat mogelijke problemen beter vooraf beoordeeld kunnen worden. Oomen kan dit gehele proces voor u uit handen nemen, waardoor u in deze drukke periode kunt concentreren op de werkelijke verhuizing.