Ervaring heeft geleerd dat de uitkomst van een boekenonderzoek of strafrechtelijk onderzoek door de Belastingdient of FIOD / ECD vaak gebaseerd is op onjuiste feiten en conclusies. De gepresenteerde feiten kunnen zelfs niet volledig zijn!

Oomen is specialist op gebied van analyseren en oplossen van fiscale fraude. Door middel van besprekingen, bezwaar en beroepsprocedures bij rechtbank, gerechtshof en eventueel bij Hoge Raad, kan onschuld of een compromis worden behaald.

Oomen kan u helpen bij

  • (gedeeltelijk) onterechte constatering en/of conclusies van Belastingdienst of FIOD / ECD bij fiscale fraude
  • fiscale fraude voor zowel particulieren als bedrijven
  • het doorlichten van bedrijven op fiscale risico's
Neem direct contact op

Specialist nodig op gebied van fiscale fraude?
Neem vrijblijvend contact op met Oomen.

Wat is nu eigenlijk fiscale fraude?

Fiscale fraude omschrijven wij als het schuldig (opzet of grove schuld) zijn aan het toebrengen, door middel van gekunsteld-heden of het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, van nadeel aan de Belastingdienst of Justitie. Dit zal zich met name voordoen indien de juistheid of volledigheid van de aangifte ter discussie wordt gesteld, indien administratieve vergrijpboeten worden opgelegd en indien de bewijslast wordt omgekeerd.

Er kan sprake zijn van mogelijke fiscale fraude indien de FIOD/ECD een opsporingsonderzoek heeft gestart, of als de Belastingdienst correcties oplegt met een administratieve vergrijpboete. Het Europese recht spreekt bij een dergelijke boeteoplegging van een 'criminal charge' (strafrechtelijke vervolging), met alle gevolgen van dien. Uiteraard kan ook het bedrijf zelf tot de constatering komen dat handelwijzen hebben voorgedaan die duiden of zouden kunnen duiden op fiscale fraude.

Formeel recht

Fiscaal forensisch onderzoek houdt in dat bij fiscale geschillen met de Belastingdienst en bij strafrechtelijke procedures met Justitie, naast het feitenkader, het fiscaal-juridische kader (in casu het formele rechtskader) wordt bewaakt. Schending van procedures en beginselen (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) in relatie met onrechtmatig verkregen bewijs, zal dan veelal de revue passeren. Tevens zal in het onderzoek aandacht worden besteed aan de bewijsmiddelen in relatie met de bewijspositie. Het vraagstuk van omkering van de bewijslast, mogelijk in relatie tot het strafrecht, is één van specialiteiten van een fiscaal forensisch onderzoeker.

Verschijningsvormen van (mogelijke) fiscale fraude - zoals aangemerkt door de Belastingdienst/OM

- Zwarte omzet c.q. zwart loon, hiervan is sprake indien de belastingdienst of justitie een mening is toegedaan dat er meer omzet is gerealiseerd dan verantwoord in de boeken, en dat er mogelijk met deze gelden zwart loon is uitbetaald. De wijze waarop deze bijtellingen van omzet geschied kan discutabel zijn, en een tegenonderzoek is bijna altijd raadzaam.

- Woonplaatsonderzoeken, hierbij worden door de belastingdienst en mogelijkerwijs ook door justitie verondersteld dat bepaalde personen woonachtig zijn in Nederland terwijl daar mogelijk geen aanleiding voor bestaat.

- Misbruik van buitenlandse rechtspersonen in relatie met fiscale emigratie van zowel rechts- als natuurlijke personen, hierbij worden rechtspersonen in belastingparadijzen gestald om daar de opbrengsten onder te brengen en de lasten in Nederlandse rechtspersonen te laten vallen. Trustkantoren worden hierbij vaak als leidinggevende aangesteld. Indien de directeurgrootaandeelhouder twee adressen heeft in verschillende landen kan de indruk ontstaan dat er misbruik in het spel is. Door het subjectieve karakter van de bewijsmiddelen kan een bepaalde indruk ontstaan die mogelijk, door een nadere analyse en aanvulling van feiten door onderzoek, niet bewezen hoeft te zijn;

- Carrouselfraude, een verschijningsvorm waarbij BTW wordt rondgepompt door zogenaamde "ploffers" die het mechanisme van afdracht en aftrekrecht in de BTW misbruiken. Het belang kan zijn dat de vervolging op onjuiste gronden geschiedt en dat er a) geen sprake is van een schuldige "stroman" of b) dat er geen relaties zijn met mogelijke ploffers of c) dat belanghebbende te goeder trouw is en dat zijn leveranties een zakelijk doel dienen;

- BTW fraude, andere vormen van het claimen van vooraftrek zonder rechtsgrond, fraude met uitvoer of intracommunautaire leveringen, onjuiste aftrek bij vrijgestelde ondernemers, problematiek met onroerend goed etc. Dit soort problematiek kenmerkt zich door een wirwar aan feitelijkheden die in een juiste context geplaatste dienen te worden waardoor de tenlastelegging kan worden bestreden;

- Onroerend goed fraude, zoals het BTW probleem inzake ingrijpende verbouwing en nieuw vervaardigd onroerend goed, en het diverse malen aanen verkopen van onroerend goed tegen een te hoge prijs in het kader van witwassen van gelden. Een gedegen feitenonderzoek kan mogelijk de bewijsmiddelen ontkrachten. Details bepalen bij dit soort problematiek de uitkomst;

Daarnaast zijn er nog de verschijningsvormen: onjuiste kostenvergoedingen, witwasproblematiek, buitenlands vermogen, intercompany-pricing fraude en loonbelasting en omzetbelastingproblematiek in de notforprofit sector. Uiteraard zijn er ook nog de aansprakelijkstellingen en de invorderingskwesties die een rol kunnen spelen.