Reikwijdte van de opdracht bij onderzoek en andere opdrachten

Ten aanzien van de reikwijdte van onze opdracht wijzen wij u op de volgende beperkingen:

  • De werkzaamheden beperken zich tot de door u ter beschikking te stellen documenten en feitenmateriaal.

Doorlooptijd, tijdbesteding en kosten van onze werkzaamheden

De opdracht zal onder leiding staan W. oomen en/of R. Oomen.

De doorlooptijd van de werkzaamheden is moeilijk aan te geven en is vooral afhankelijk van de handelwijze van de belastingdienst. Indien onderliggende stukken niet of niet tijdig ter beschikking worden gesteld zal hiervan ook een negatief effect uit kunnen gaan.

Wij zullen u tijdens het uitvoeren van de opdracht informeren over de voortgang hiervan, waarbij wij u als contactpersoon zullen aanmerken.

De declaratie voor onze werkzaamheden is gebaseerd op de gewerkte uren (nacalculatie).

Bij opdrachtacceptatie en aanvang van de werkzaamheden zullen wij een voorschotnota indienen ter waarde van de werkzaamheden voor de eerste maand. Deze zullen wij verrekenen met de declaraties die wij maandelijks zullen indienen. Iedere maand opnieuw wordt er weer een voorschot in rekening gebracht. Bij de definitieve factuur zal een opgave van de werkelijk bestede uren worden verstrekt. Betaling geschiedt voor aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet (tijdig) geschiedt, dan worden de werkzaamheden opgeschort/uitgesteld.

Informatie en aansprakelijkheid

Oomen zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen wij informatie ontvangen van opdrachtgever en medewerkers van opdrachtgever. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van fraude, onjuiste of onvolledige informatie of het achterhouden van informatie die van belang is voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Vrijwaring en exoneratie

Oomen kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de aansprakelijkheid wordt vastgesteld en haar opzet of grove schuld ten laste kan worden gelegd.

Iedere aansprakelijkheid van Oomen zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van één keer het door Oomen in rekening gebrachte honorarium.

Geschillen met derden

Aangezien de aan Oomen verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met derden met zich mee kunnen brengen, die voor Oomen tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd in de tarieven van Oomen, aanvaardt de opdrachtgever dat deze kosten voor rekening van de opdrachtgever komen met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden.

  • In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele of strafrechtelijke procedures of andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door dan wel namens Oomen verrichte werkzaamheden, zullen de kosten die Oomen in dit verband redelijkerwijs moet maken door de opdrachtgever worden vergoed. Bij deze kosten wordt gedoeld op (i) aanvullende werkzaamheden die Oomen naar haar oordeel moet verrichten om zichzelf te verweren of om op te komen voor de belangen van de opdrachtgever en die tegen de alsdan geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht, (ii) proceskosten, waaronder kosten van eventuele juridische bijstand en (iii) overige kosten zoals secretariaatskosten en reisuren. Oomen zal zich in deze zaken naar eigen inzicht verweren.

  • Oomen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren als blijkt dat bovengenoemde kosten gemaakt zullen gaan worden.

Indien en voor zover in hoogste instantie is komen vast te staan dat Oomen in ernstige mate en verwijtbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de opdracht zullen de hiervoor bedoelde kosten voor rekening van Oomen zijn.